Årsredovisning

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning (och när så krävs även revisionsberättelse) till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

En årsredovisning består av olika delar, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Tillsammans med årsredovisningen skickasett fastställelseintyg där det anges hur bolagsstämman har fastställt bolagets resultat- och balansräkning och dispositionenav bolagets resultat, det vill säga vinst eller förlust. Vid beslut om vinstutdelning på en bolagsstämma, ska även en kopia av bolagsstämmoprotokollet skickas in till Bolagsverket tillsammans med årsredovisningen.

Årsredovisningen måste ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Digital inlämning

Sedan hösten 2018 lämnar jag även in årsredovisning digitalt. Fördelen är den snabba hanteringen och att du vid tidpunkten för påtecknandet av fastställelseintyget kan befinna dig var som helst i världen - bara du har tillgång till internet!

Vissa begränsningar finns nu i början - vill du veta mer är du välkommen att höra av dig.

Läs mer här: Bolagsverket.