Bokslut

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året, gör avskrivningar och bokslutsdispositioner till exempel avsättning i periodiseringsfonder, m m och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret.

Ett förenklat årsbokslut är tillåtet för enskilda näringsidkare med en omsättning på högst 3 miljoner kronor.