Moms

I Sverige är det moms på all momspliktig omsättning av varor och tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet. Det är även moms på momspliktiga förvärv av vissa tjänster från utlandet, momspliktig import av varor från länder utanför EU, samt på förvärv då omvänd skattskyldighet gäller (byggtjänster och varuhandel mellan företag i skilda EG-länder).

Momsen ska redovisas enligt någon av följande metoder:

Faktureringsmetoden innebär att momsen ska redovisas i den period kundfakturorna skickas respektive leverantörsfakturorna mottas. Fakturor som enligt god redovisningssed borde ha bokförts en viss period ska momsredovisas i den period de egentligen hör till.

Bokslutsmetoden innebär att momsen ska redovisas först när fakturorna betalas, dvs enligt kontantprincipen. Momsredovisningen skjuts därför normalt fram i jämförelse med faktureringsmetoden. Vid räkenskapsårets slut, dvs vid bokslutet, ska du dock ta med även obetalda fakturor i momsredovisningen (på samma sätt som vid faktureringsmetoden).
Bokslutsmetoden får bara användas av företag som inte ska göra årsredovisning och har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr, eller av företag där det endast förekommer ett fåtal fakturor av mindre värde.

Procentsatser

Den normala momsnivån är 25%. För att beräkna hur stor del av priset (inklusive moms) som är moms används procentsatserna för baklängesmoms.

Momspålägg marginalprocent
25% 20,00%
12% 10,71%
6% 5,66%


På nästan allt som är momsbelagt är det 25% moms. Följande undantag finns dock:

12% moms gäller för livsmedel och hotell,

6% moms gäller för omsättning av allmänna nyhetstidningar, tidskrifter, böcker, entrébiljetter till konserter, djurparker, cirkus-, teater- balett- eller operaföreställningar och andra liknande föreställningar, personbefordran, skidliftar, entre idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet (allmännyttiga ideella föreningar är dock momsbefriade),

0% moms på bl a läkemedel, bank- och finansieringstjänster, försäljning av fastigheter och bostadsrätter, bostadsuthyrning, lokaluthyrning, sjukvård, tandvård, utbildning och försäkringstjänster.

Momsredovisning

Huvudregeln är att en redovisningsperiod för moms omfattar antingen en eller tre kalendermånader. Redovisningen görs varje månad eller varje kvartal i skattedeklarationer. Endast företag med högst 40 milj kr i beskattningsunderlag för moms får använda tremåndersredovisning.
Företag (ej handelsbolag) som har en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kr och EU-försäljning på högst 120 000 kr per år, ska redovisa momsen i inkomstdeklarationen, dvs en gång per år. Den som vill kan dock begära månads- eller tremånadersredovisning istället. Handelsbolag som har en momspliktig omsättning på högst 200 000 kr per år kan få redovisa momsen bara en gång per år, i en särskild skattedeklaration. Denna skattedeklaration ska vara inlämnad till Skatteverket senast andra månaden efter redovisningsperiodens slut, dvs normalt 12 februari (om bolaget har kalenderår som räkenskapsår).

Betalningsdatum

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som är högst 40 milj kr är den 12:e (den 17:e i januari och augusti) förfallodag för moms, F-skatt, avdragen preliminärskatt och socialavgifter. Betalningsdagen sammanfaller alltså med inlämningsdagen för skattedeklarationen.
För den som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 kr är den 26:e förfallodag för momsen. Men förfallodagen för F-skatt, avdragen preliminärskatt och socialavgifter är även för dessa företag den 12:e (den 17:e i januari).
Om de datum som anges för redovisning och inbetalning infaller på en allmän helgdag gäller istället påföljande vardag.

Länkar till mer info och MOMS-broschyren finns här.